Premie info

LPS

Lenny Poron Security

Lenny Poron Solutions

Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens die niet meteen wordt gebruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan en gebruiken als ze die nodig hebben. Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of least. De premie is aan te vragen tot eind 2021.


Voor 2021 bedraagt de premie 250 euro per kilowattuur (kWh) werkelijke capaciteit met een maximum van 3200 euro. 


Om in aanmerking te komen voor de premie moet u de premie-aanvraag tijdig indienen, uiterlijk binnen de drie maanden na datum van de laatste factuur (= eindfactuur). U hoeft echter niet over alle nodige bewijzen te beschikken om een aanvraag op te starten: een (voorschot)factuur van de thuisbatterij volstaat. In geval van leasing is het ondertekende leasingcontract voor de leasing van de thuisbatterij voldoende. Ontbrekende stukken kan u later toegevoegen aan uw premiedossier.

We dringen er echter op aan om uw dossier zo snel mogelijk te vervolledigen. De premie kan pas uitbetaald worden als een dossier volledig en goedgekeurd is. Eens het budget uitgeput is, kunnen er geen premie-aanvragen meer uitbetaald worden. 


Om aanspraak te maken op de premie moet u o.a. over een digitale meter beschikken. U kan uw digitale meter(s) sneller dan gepland aanvragen bij Fluvius (de vervanging van een standaard elektriciteits- en aardgasmeter kost in dat geval  88 euro). Dit kan enige tijd in beslag kan nemen. We raden u ook aan om bewijzen van externe organisaties (o.a. het attest van Fluvius) op tijd aan te vragen.


Wie kan de premie aanvragen?


De premie voor een  thuisbatterij ('installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit' ) geldt alleen voor (natuurlijke) personen en niet voor organisaties of vennootschappen.


Aan welke voorwaarden moet u voldoen?


Om in aanmerking te komen voor een premie moet u aan volgende voorwaarden voldoen:


 • De installatie moet ten laatste in 2021 geplaatst zijn en u moet de premie ten laatste in 2021 aanvragen.
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de factuurdatum of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten. U kan het aanvraagdossier al openen voor u alle nodige documenten of bewijsstukken heeft. De ontbrekende documenten of bewijsstukken kan u later nog toevoegen. De premie kan wel pas uitbetaald worden als aan alle gevraagde voorwaarden is voldaan.
 • Het batterijsysteem moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in het Vlaamse Gewest
 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur.
 • Het batterijsysteem is geen loodbatterij met waternavulmogelijkheid, want dit type van batterijen komt niet in aanmerking voor een premie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. 
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie (bv. zonnepanelen, een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
  LET OP: als u in het kader van deze premie-aanvraag uw digitale meter vervroegd laat plaatsen, is er een wachttijd tussen uw aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing. Denk eraan uw premie-aanvraag tijdig in te dienen, uiterlijk binnen de drie maanden na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen (Algemeen reglement op elektrische installaties - huishoudelijke installaties). Op het keuringsbewijs staan: het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. Aanmelden kan op de website van Fluvius.
 • Het systeem mag ten allen tijde nooit meer dan 60% van het omvormervermogen in het net injecteren. Er wordt een injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast op het toegangspunt of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert. Deze limiet wordt ingesteld door de installateur.
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.


Bekijk het besluit van de Vlaamse Regering met de gedetailleerde voorwaarden.


Hoeveel bedraagt de premie?


 • De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur (kWh) werkelijke capaciteit van het batterijsysteem ('stationaire installatie voor elektrochemische opslag'). 
 • De premie vergoedt maximaal 35% van de investeringskosten met een maximum van 3200 euro. 
 • Als het om een aankoop gaat, komen de volgende kosten (incl. btw) in aanmerking:
  • de aankoopprijs van  het batterijsysteem,
  • de installatie- en plaatsingskosten van  het batterijsysteem;
  • de kostprijs van de omvormer. In het geval van een geïntegreerde of hybride omvormer voor zowel een productie-installatie op basis van zonne-energie en als een  batterijsysteem, wordt 50% van de kostprijs van de omvormer in rekening gebracht.
 • Bij leasing worden alle leasingkosten gemaakt tijdens de eerste tien jaar van het leasecontract als investeringskosten beschouwd.
 • Als u nog niet over een digitale meter beschikt en uw digitale meter vervroegd moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kan u de kosten van de plaatsing en de indienststelling in rekening brengen, inclusief de meterkast indien nodig en  de kosten voor de beperkte en noodzakelijke demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties. Het bedrag van de premie kan dan worden verhoogd met de werkelijke kosten verbonden aan de plaatsing van de digitale meter en bedraagt maximum 300 euro voor premie-aanvragen opgestart in 2020 en maximum 88 euro voor premie-aanvragen opgestart in 2021.


Welke documenten heb ik nodig ?


 • U kunt uw aanvraagdossier al openen met een kopie van de (voorschot-)factuur van de thuisbatterij (te krijgen bij de installateur).
  De investeringskosten (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij) moeten duidelijk en gedetailleerd op vermeld staan op de factuur, anders wordt de factuur niet aanvaard. Andere kosten zoals kosten voor de plaatsing van zonnepanelen komen niet in aanmerking als investeringskost voor de premie.


Volgende documenten moet u zeker aan uw aanvraag toevoegen om uw aanvraag te vervolledigen:


 • een verklaring op eer waarin de elektrotechnische installateur aangeeft welk type batterij geplaatst werd, wat de werkelijke capaciteit is, of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is en of er een injectielimiet conform het premiebesluit is ingesteld.
  Deze docx bestandVerklaring-op-eer-installateur-batterij (184 kB) moet u laten invullen door de installateur van het batterijsysteem.
   
 • een keuringsbewijs waarin het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen(uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting zijn opgenomen. (te bekomen via de keurder of het keuringsorgaan van het batterijsysteem).
 • een attest van netbeheerder Fluvius. Dit attest wordt pas afgeleverd door Fluvius als onderstaande voorwaarden werden vervuld:
  • uw batterijsysteem is aangemeld bij de netbeheerder,
  • u beschikt over een digitale meter.
 • indien van toepassing, een goedgekeurde offerte of factuur van netbeheerder Fluvius voor de plaatsing van een digitale meter op aanvraag.


De premie aanvragen

De premie kan online aangevraagd worden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit.


Veelgestelde vragen en veelgebruikte termen

pdf bestandVeelgestelde vragen premie thuisbatterij (204 kB)Schoolstraat 27, 3360 Bierbeek - 0468/348.001

Min Erk: 20 2011 01